Chính sách Bảo mật

Chúng tôi nhận ra và làm việc để bảo vệ quyền riêng tư của bạn là một vấn đề rất quan trọng. Chính sách Bảo mật này (sau đây gọi là "Chính sách Bảo mật") mô tả các chính sách và thủ tục của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và chia sẻ thông tin cá nhân khi bạn sử dụng Price Rank Tech Blog.
Chính sách bảo mật này áp dụng cho công việc được thực hiện bởi Price Rank Tech Blog. Ý nghĩa của các thuật ngữ không được định nghĩa trong Chính sách bảo mật này được mô tả trong điều khoản sử dụng được chấp nhận.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin trực tiếp từ người dùng cá nhân và các bên thứ ba. Chúng tôi cũng thu thập thông tin tự động thông qua Price Rank Tech Blog.

Thông tin tài khoản và hồ sơ

Khi người dùng tạo tài khoản và hồ sơ, chúng tôi thu thập thông tin như tên, văn bản giới thiệu, địa chỉ email và URL SNS của người dùng. Thông tin như tên và ảnh mà bạn thêm vào hồ sơ đã xuất bản của mình sẽ được hiển thị cho công chúng và những người dùng khác của Price Rank Tech Blog. Khi bạn đã tạo xong hồ sơ của mình, bạn sẽ có thể xem nó trên trang web của mình.

Nội dung người dùng

Chúng tôi thu thập thông tin và nội dung mà người dùng đăng trên Price Rank Tech Blog, bao gồm câu hỏi, câu trả lời, ảnh và nhận xét. Trừ khi bạn đang ẩn danh đăng nội dung cụ thể, nội dung, dấu ngày và giờ, v.v. của bạn sẽ được xuất bản cùng với tên người dùng của bạn trên Price Rank Tech Blog. Thông tin này được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm và có thể được xuất bản ở nơi khác trên Internet theo Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi.

Giao tiếp

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi qua email, Price Rank Tech Blog, v.v., chúng tôi có thể lưu hồ sơ về thông tin liên lạc đó.

Thông tin tự động được thu thập về hoạt động của người dùng

Chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi như cookie, tệp nhật ký và các đối tượng lưu trữ cục bộ để tự động thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Price Rank Tech Blog, bao gồm các tìm kiếm, lượt xem trang và ngày truy cập. Ngoài ra, liên quan đến việc sử dụng Price Rank Tech Blog, chẳng hạn như loại trình duyệt, loại máy tính, loại thiết bị di động, ngôn ngữ trình duyệt, địa chỉ IP, nhà cung cấp dịch vụ di động, số nhận dạng thiết bị duy nhất, URL được yêu cầu, URL tham chiếu, v.v. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Ngoài ra, ngay cả khi tài khoản của bạn chưa được tạo, chúng tôi vẫn sẽ gửi cho bạn thông tin về nội dung bạn đã xem và những gì bạn đã làm trên Price Rank Tech Blog.

Chia sẻ thông tin khách hàng

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn theo các quy tắc sau đây. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin với sự đồng ý của bạn ngay cả khi nó không được nêu rõ bên dưới.

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, nhà cung cấp dịch vụ khách hàng và nhà cung cấp hỗ trợ, những người sử dụng thông tin của bạn để phục vụ chúng tôi.

Sự cần thiết về mặt pháp lý

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu pháp luật yêu cầu.

Bảo vệ quyền lợi

Ngăn chặn gian lận khi bạn cần phản hồi các yêu cầu từ chúng tôi, khi bạn cần tuân thủ các thủ tục pháp lý (chẳng hạn như khi trát đòi hầu tòa hoặc lệnh được ban hành), khi bạn áp dụng hoặc quản lý các điều khoản hợp đồng, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu chúng tôi xác định rằng cần phải tiết lộ nó, chẳng hạn như để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Price Rank Tech Blog và người dùng của nó.
/Chính sách Bảo mật